كثرت نسل بشر نبود مگر در ازدواج

 

فطرت آدم چو بوده از ازل بر ازدواج

 

هر زمانى لذّتى دارد بر ابناء زمان

 

لذّتِ عهد جوانى هم بود در ازدواج

 

النكاحُ سنّتى پیغمبر اسلام گفت

 

تا كند بین مسلمانان مقرّر ازدواج

 

 

وبلاگ پیوند آسمانی - Www.A-Peivand.Blogfa.Com

 

نصف دینش حفظگرددمى كندهركس نكاح

 

زین سبّب شد سنّت شرع مطهر ازدواج

 

مرد را بر آبروى و عزت افزاید نكاح

 

شكر حقّ كن چون تو را گردد میسّرازدواج

 

زین عمل نقش درخشانى بعالم بازماند

 

كرد با زهراى اطهر چونكه حیدر ازدواج

منبع: کتاب رهگشاى جوانان

 

http://a-peivand.blogfa.com/post-20.aspx