تبیان زنجان

بشنو از من چون حکایت می کنم

از جدایی ها شکایت می کنم

 

کز تجرد تا مرا ببریده اند

از شعورم بارها پرسیده اند
 
....................