نادیده­انگاری و چشم­پوشی از امور جزئی

امیرمؤمنان و مولای اخلاقیان دربارة ارزش تغافل، نادیده انگاشتن و چشم­پوشی در خانواده می­فرماید:

هرکس در زندگانی خویش تغافل نکند و از بسیاری از امور جزئی زندگی چشم­پوشی نکند، عیش و زندگانی او ناگوار می­شود.1

تدبیری مانند «خود را به بی خبری زدن» و صبری همچون «خود را به فراموشی زدن» نیست.2

شریف­ترین اخلاق انسان کریم و با کرامت، فراوانی چشم­پوشی و نادیده انگاری او از چیزی است که می داند.3

ادامه در

http://valedain.persianblog.ir