روز وصـل فاطمـه با حیــدر است          آن که سـادات را به جنـت سرور است

بیـت پـاک مصطفـی غرقاب نــور          خیـل مشتاقــان دین غـرق ســرور

در فلـک کروبیـان مسرور و شــاد         خاکیــان انـدوه دل بردنــد ز یـــاد

النکـاح سنتــی سامــان گرفــت              زین سبب  بنیاد عاشــق جـان گرفت

غنچـه ی عشـق خدایــی وا شـده          در زمیـن و آسمـان غـوغــا شــده

دیـدگـان مـومنـان بینـا  ز آن                     نـور حـق کور کرده چشمـان بـــدان

پـاره ی تـن از نبــی گردد جــدا                همـدم و مونــس شـود بـا مرتضــی

اشک شــوق از نرگس طاهـا چکـد          زیـن شعــف پیـراهــن غـم برکنـد

تهنیــت گوینـد ملایک بر رســول               بهــر وصـل شـاه مـردان بـا بتــول

رنگ گرفته یکــدلی از وصل شـان            با نصیــب هر بینـوا از فضــل شـان

هم صـدا و هـم دل و  مشتــاق هم         یاور و همــدم به هر شـادی و غـــم

هر دو گل پرورده ی دامان دوســت         بوی عطـر هر گـل و بستـان ز اوسـت

ســاده امّا  بس بجـا و پـاک و  نـاب           می رود زهــرا بـه بیــت بـوتــراب

ای اسـدچشمان خلقان بر دراست         روز وصـل فاطمـه باحیـدر اسـت          

اسداله تعالی رودی